Terapia poznawczo-behawioralna Poznań

Psychoterapia

Pracownia emocji nastawiona jest na prowadzenie psychoterapii, która stanowi zespół metod leczenia rozmaitych zaburzeń i problemów natury psychicznej, w oparciu o bezpośredni kontakt specjalisty z pacjentem. Pacjent korzystający z psychoterapii wcale nie musi doświadczać zaburzeń psychicznych, a może jedynie odczuwać potrzebę poprawienia jakości swojego życia emocjonalnego, chęć zwiększenia motywacji do działania, pewności siebie czy usprawnienia komunikacji z innymi ludźmi. W zależności od problemu dobierany jest odpowiedni rodzaj i czas trwania terapii. 

Na czym polega psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna to metoda psychoterapii o udowodnionej naukowo skuteczności w leczeniu wielu problemów i zaburzeń emocjonalnych. Założeniem terapii jest koncentracja na tym co dzieje się tu i teraz, jednocześnie sięgając do przeszłych doświadczeń, które mogą pomóc w zrozumieniu bieżącego funkcjonowania pacjenta. Terapia opiera się na założeniu, że to, w jaki sposób postrzegamy sytuację, jakie nadajemy tej sytuacji znaczenie, wpływa na odczuwane przez nas emocje. Terapia to rodzaj rozmowy o tym jak postrzegasz świat, siebie oraz innych i jak to spostrzeganie wpływa na twoje funkcjonowanie i samopoczucie. W trakcie terapii uczysz się jak rozwijać umiejętności potrzebne do radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Cechy i założenia terapii poznawczo-behawioralnej

Wśród najważniejszych atrybutów psychoterapii poznawczo-behawioralnej należy wskazać:

 • silny związek terapeutyczny,
 • zrozumienie zależności pomiędzy emocjami, myślami, zachowaniem, otoczeniem i reakcjami organizmu,
 • współpracę i aktywne uczestnictwo w procesie terapeutycznym jednostek i par,
 • zorientowanie celowościowe i skoncentrowanie się psychoterapii na danym problemie (np. rozwiązaniu problemów emocjonalnych),
 • edukacyjny charakter – terapia behawioralna uczy osoby (pary), w jaki sposób mogą być swoim własnym terapeutą,

Terapia poznawcza wykorzystuje wiele technik, mających za zadanie zmianę wzorców zachowań, emocji i myślenia przez osobę, u której zdiagnozowano depresję czy zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne.

Techniki terapii poznawczo-behawioralnej

W pracy z pacjentami wykorzystywane są techniki terapii poznawczo-behawioralnej, których skuteczność została pozytywnie zweryfikowana w wielu badaniach empirycznych. W psychoterapii osób z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi oraz terapii par i małżeństw – w zależności od rodzaju problemów emocjonalnych i psychicznych – stosuje się m.in.:

 • dialog sokratejski – który poprzez umiejętne zadawanie pacjentowi pytań umożliwia postawienie diagnozy,
 • skalowanie – ta metoda wykorzystuje technikę opisową, rysunkową i tabelaryczną; na ich podstawie oceniana jest skala problemu,
 • restrukturyzację poznawczą – pomaga zrozumieć pacjentowi jego obawy, zmienić negatywne i nieracjonalne myślenie, redukując w ten sposób podłoże jego lęków w konkretnej sytuacji.

W czym jest skuteczna psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Wyniki opublikowanych badań wskazują na skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej zastosowanej w leczeniu osób z następującymi problemami emocjonalnymi i zaburzeniami psychicznymi:

Zaburzenia psychiczne występujące u osób dorosłych:

 • Zaburzenia nastroju: depresja (w tym: depresja w podeszłym wieku, depresja sezonowa, zapobieganie nawrotom w nawracających zaburzeniach depresyjnych), zaburzenia afektywne dwubiegunowe (w połączeniu z farmakoterapią),
 • Zaburzenia lękowe: zaburzenia lękowe uogólnione, napady paniki, agorafobia, lęk społeczny/fobia społeczna, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD), fobie proste,
 • Zaburzenia pod postacią somatyczną: zaburzenia somatyzacyjne, dysmorfofobia,
 • Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, zaburzone objadanie się,
 • Zaburzenia osobowości: osobowość z pogranicza,
 • Zaburzenia snu,
 • Zaburzenia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych (opiatów, kokainy, nikotyny, benzodiazepin),
 • Patologiczny hazard,
 • Zaburzenia seksualne (także w terapii osób dokonujących przestępstw na tle seksualnym),
 • Schizofrenia (w połączeniu z farmakoterapią),
 • Złość, konflikty małżeńskie,
 • Zaburzenia somatyczne: przewlekłe zespoły bólowe (w tym ból pleców, ból idiopatyczny, ból w klatce piersiowej niezwiązany z chorobą niedokrwienną serca), zespół jelita drażliwego otyłość, astma z napadami paniki, zespół napięcia przedmiesiączkowego, zespół przewlekłego zmęczenia, fibromialgia.

Zaburzenia psychiczne występujące u dzieci i młodzieży:

 • Zaburzenia nastroju: depresja,
 • Zaburzenia lękowe: lęk separacyjny, zaburzenia lękowe uogólnione, fobie, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia stresowe pourazowe (PTSD),
 • Zaburzenia pod postacią somatyczną: zaburzenia somatyzacyjne,
 • Zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia,
 • Zachowania opozycyjno-buntownicze,
 • ADHD.

Źródło: Agnieszka Popiel, Ewa Pragłowska, Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna jest terapią opartą na dowodach naukowych (Evidence- Based Therapy). Terapia oparta na dowodach stosuje leczenie, które zostało przetestowane i poddane ocenie skuteczności w wyniku badań klinicznych spełniających odpowiednie standardy.

Od czego zaczyna się terapia?

Więcej

W terapii poznawczo-behawioralnej istotna jest poprawa aktualnego i przyszłego funkcjonowania, oparta na zmianie obecnego sposobu myślenia lub bieżących zachowań. Ważnym elementem terapii jest rozpoznanie i zrozumienie powodów oraz omówienie doświadczeń, które mają wpływ na sposób myślenia pacjenta. Istotnym elementem terapii poznawczo-behawioralnej jest zidentyfikowanie i określenie wagi problemów pacjenta, których rozwiązanie byłoby celem terapii. Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest metodą leczenia nakierowaną na rozwiązywanie konkretnych problemów. Niezwykle istotnym elementem terapii jest współpraca między terapeutą, a pacjentem (określenie celu terapii jest wspólną decyzją pacjenta i terapeuty, choć wiodącą rolę odgrywa tu pacjent). Na ogół cel ma bezpośredni związek z tym, co motywuje pacjenta do szukania pomocy terapeuty. Praca na początku terapii opiera się właśnie na określeniu obszarów problemowych i celów terapii.

Współpraca w terapii poznawczo-behawioralnej

Więcej

W założeniach terapii to pacjent jest ekspertem od siebie, bo ma najlepszy dostęp do swoich myśli i odczuć. Terapeuta w empatyczny, życzliwy sposób daje możliwość ujawnienia ich podczas sesji co umożliwia wspólną pracę nad trudnościami zgłaszanymi przez pacjenta. Terapia to rodzaj pracy zespołowej, terapeuta ma tutaj rolę przewodnika po świecie myśli i przekonań, jednak bez wskazywania co pacjent ma robić. Docelowo to pacjent ma stać się sam dla siebie terapeutą, korzystając z nabytych podczas terapii kompetencji.

Terapia schematów

Więcej

Terapia schematów jest coraz częściej wykorzystywana w leczeniu zaburzeń osobowości, ale również innych problemów takich jak chroniczna depresja, urazy z dzieciństwa, terapia par i zapobieganie nawrotom nadużywania substancji psychoaktywnych. Podejście terapeutyczne, którego twórcą jest Jeffrey E. Young bazuje na terapii poznawczo- behawioralnej, lecz integruje ją z elementami wielu innych szkół terapeutycznych. Kładzie ona większy nacisk na zgłębienie sięgających dzieciństwa i okresu dojrzewania przyczyn problemów psychologicznych pacjenta, zastosowanie technik pracy z emocjami, budowanie relacji terapeuta-pacjent i zmianie nieadaptacyjnych stylów radzenia sobie.
Dzięki terapii schematów pacjenci uczą się dostrzegać własne problemy i ich źródło. Terapeuta jest sojusznikiem pacjenta w jego walce ze schematami i stosuje strategie wspierające w zmianie. Kiedy pacjent powtarza dysfunkcyjne wzorce oparte na swoich schematach, terapeuta empatycznie konfrontuje go z powodami, dla których klient powinien je zmienić. Terapia skupia się również na zaspokojeniu częściowo tych potrzeb pacjentów, które nie zostały zaspokojone w dzieciństwie. Do wyróżnionych nieadaptacyjnych schematów należą: Opuszczenie / Niestabilność więzi, Nieufność / Skrzywdzenie, Deprywacja emocjonalna, Wadliwość / Wstyd, Izolacja społeczna, Zależność / Niekompetencja, Podatność na zranienie, Uwikłanie emocjonalne, Porażka, Roszczeniowość, Niedostateczna samokontrola, Podporządkowanie się, Samopoświęcenie, Poszukiwanie akceptacji i uznania, Negatywizm, Zahamowanie emocjonalne, Nadmierne wymagania. Terapeuta identyfikuje które z nieadaptacyjnych schematów występują u pacjenta.

Czas terapii poznawczo-behawioralnej

Więcej

Zazwyczaj terapia poznawczo- behawioralna trwa od kilku tygodniu do 6 miesięcy, uwzględniając, że spotkania odbywają się raz w tygodniu. Poza sesjami pacjent wykonuje prace osobiste, które mają na celu wzmocnienie efektów terapeutycznych. Czasami w przypadku zaburzeń osobowości terapia może trwać znacznie dłużej. Również osoby, które cierpią na przewlekłe, nawracające dolegliwości mogą wymagać dłuższej terapii, aby utrzymać stabilny stan zdrowia.

Terapia Akceptacji i Zaangażowania

Więcej

Terapia akceptacji i zaangażowania (acceptance & commitment therapy, ACT) to jedna z metod psychoterapii i treningu psychologicznego, należąca do tzw. trzeciej fali terapii behawioralnej. Twórcy terapii akceptacji i zaangażowania sądzą, że cierpienie człowieka nierzadko ma swoje źródło w jego zachowaniach. Według tego spojrzenia na człowieka ludzie nierzadko doświadczają konfliktów psychologicznych z powodu tego, że próbują walczyć ze swoimi przykrymi emocjami.
W praktycznej formie tej terapii terapeuta w gabinecie nie będzie kładł największego nacisku na to, jakie myśli, emocje i wrażenia ma dana osoba, gdyż każdy z nas jest w stanie martwić się, porównywać, przewidywać, wspominać i czuć pełen zakres emocji. ACT podkreśla, że to naturalne, ludzkie doświadczenia. Największy nacisk położony jest natomiast na to, jaka jest relacja tej osoby z tym, co ona przeżywa. Czyli jaki ma stosunek do tego co się z nią dzieje w danej sytuacji. Głównym celem terapii ACT jest zwiększenie u pacjenta tzw. elastyczności psychologicznej – jest ona miarą zdolności radzenia sobie psychiki człowieka wtedy, gdy styka się on z jakimiś przykrymi dla niego wydarzeniami w życiu. Osoba, która ma rozwiniętą elastyczność psychologiczną, jest w stanie funkcjonować tu i teraz, niezależnie od tego, z jakimi emocjami w danej chwili się styka.

Terapia jest skupiona na problemie i zorientowana na cel

Więcej

Celem terapii jest często wyeliminowanie lub zmniejszenie objawów, które są źródłem nieprzyjemnych emocji lub w znaczący sposób wpływają na funkcjonowanie w codziennym życiu. Celem może być również nauka umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W dalszym etapie terapii, kiedy pacjent zaczyna czuć się coraz lepiej, praca terapeutyczna jest skupiona na utrzymaniu tej zmiany lub profilaktyce nawrotu. Analizowane są przekonania, na których opiera się sposób myślenia danej osoby.

Kontakt

Zadaj pytanie / Skontaktuj się w celu umówienia wizyty


  Forma konsultacji:

  Forma terapii:

  Dostępność wizyty - Proszę wpisać w poniższym polu swoją dostępność (poniedziałek-piątek od 8 - 20)

  Zapraszamy również do kontaktu przez SMS, mail lub Skype

  Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu
  ul. Św. Marcin 80/82
  61-809 Poznań

  Gabinety 307, 311, 313, III piętro. W budynku jest dostępna winda